(1)
गिरी Giri र. R. ‘शत्रु’ कथामा समाख्यानात्मकता [Narrativeness in the ’Enemy’ Story]. BMC J. Sc. Res. 2022, 5, 193-199.