दामोदर Damodar रिजाल Rijal. (2021). भाषानीति, यसको कार्यान्वयन र नेपाली भाषाको अवस्था [Linguistics, its implementation and the status of Nepali language]. BMC Journal of Scientific Research, 4(1), 82–91. https://doi.org/10.3126/bmcjsr.v4i1.42262