धनेश्वर Dhaneshwar भट्टराइ Bhattarai. (2022). ‘ऋग्वेद’मा विश्वदृष्टि] [Worldview in ’Rigveda’]. BMC Journal of Scientific Research, 5(1), 171–176. https://doi.org/10.3126/bmcjsr.v5i1.50687