रमेश Ramesh प्रभात Prabhat. (2022). ‘प्रेमदासको डायरी’ उपन्यासमा आलोचनात्मक यथार्थवाद [Critical Realism in the Novel ’Premdas’s Diary’]. BMC Journal of Scientific Research, 5(1), 177–184. https://doi.org/10.3126/bmcjsr.v5i1.50688