गिरी Giri र. R. (2022). ‘शत्रु’ कथामा समाख्यानात्मकता [Narrativeness in the ’Enemy’ story]. BMC Journal of Scientific Research, 5(1), 193–199. https://doi.org/10.3126/bmcjsr.v5i1.50694