दामोदर Damodar रिजाल Rijal. 2021. “भाषानीति, यसको कार्यान्वयन र नेपाली भाषाको अवस्था [Linguistics, Its Implementation and the Status of Nepali Language]”. BMC Journal of Scientific Research 4 (1):82-91. https://doi.org/10.3126/bmcjsr.v4i1.42262.