धनेश्वर Dhaneshwar भट्टराइ Bhattarai. 2022. “‘ऋग्वेद’मा विश्वदृष्टि] [Worldview in ’Rigveda’]”. BMC Journal of Scientific Research 5 (1):171-76. https://doi.org/10.3126/bmcjsr.v5i1.50687.