गिरी Giri राजेन्द्र Rajendra. 2022. “‘शत्रु’ कथामा समाख्यानात्मकता [Narrativeness in the ’Enemy’ Story]”. BMC Journal of Scientific Research 5 (1):193-99. https://doi.org/10.3126/bmcjsr.v5i1.50694.