दामोदर Damodar रिजाल Rijal (2021) “भाषानीति, यसको कार्यान्वयन र नेपाली भाषाको अवस्था [Linguistics, its implementation and the status of Nepali language]”, BMC Journal of Scientific Research, 4(1), pp. 82–91. doi: 10.3126/bmcjsr.v4i1.42262.