धनेश्वर Dhaneshwar भट्टराइ Bhattarai (2022) “‘ऋग्वेद’मा विश्वदृष्टि] [Worldview in ’Rigveda’]”, BMC Journal of Scientific Research, 5(1), pp. 171–176. doi: 10.3126/bmcjsr.v5i1.50687.