रमेश Ramesh प्रभात Prabhat (2022) “‘प्रेमदासको डायरी’ उपन्यासमा आलोचनात्मक यथार्थवाद [Critical Realism in the Novel ’Premdas’s Diary’]”, BMC Journal of Scientific Research, 5(1), pp. 177–184. doi: 10.3126/bmcjsr.v5i1.50688.