[1]
दामोदर Damodar रिजाल Rijal, “भाषानीति, यसको कार्यान्वयन र नेपाली भाषाको अवस्था [Linguistics, its implementation and the status of Nepali language]”, BMC J. Sc. Res., vol. 4, no. 1, pp. 82–91, Dec. 2021.