[1]
धनेश्वर Dhaneshwar भट्टराइ Bhattarai, “‘ऋग्वेद’मा विश्वदृष्टि] [Worldview in ’Rigveda’]”, BMC J. Sc. Res., vol. 5, no. 1, pp. 171–176, Dec. 2022.