दामोदर Damodar रिजाल Rijal. “भाषानीति, यसको कार्यान्वयन र नेपाली भाषाको अवस्था [Linguistics, Its Implementation and the Status of Nepali Language]”. BMC Journal of Scientific Research, vol. 4, no. 1, Dec. 2021, pp. 82-91, doi:10.3126/bmcjsr.v4i1.42262.