धनेश्वर Dhaneshwar भट्टराइ Bhattarai. “‘ऋग्वेद’मा विश्वदृष्टि] [Worldview in ’Rigveda’]”. BMC Journal of Scientific Research, vol. 5, no. 1, Dec. 2022, pp. 171-6, doi:10.3126/bmcjsr.v5i1.50687.