दामोदर Damodar रिजाल Rijal. “भाषानीति, यसको कार्यान्वयन र नेपाली भाषाको अवस्था [Linguistics, Its Implementation and the Status of Nepali Language]”. BMC Journal of Scientific Research 4, no. 1 (December 31, 2021): 82–91. Accessed June 7, 2023. https://www.nepjol.info/index.php/bmcjsr/article/view/42262.