(1)
सापकोटा Sapkota र. R. नेपालको संविधानमा शिक्षासम्बन्धी प्रावधान र अभ्यास {Education Related Provisions and Practices in the Constitution of Nepal}. Bharatpur Pragya 2023, 1, 91-106.