[1]
सापकोटा Sapkota र. R., “नेपालको संविधानमा शिक्षासम्बन्धी प्रावधान र अभ्यास {Education related Provisions and Practices in the Constitution of Nepal}”, Bharatpur Pragya, vol. 1, no. 1, pp. 91–106, Jun. 2023.