(1)
जोशी Joshi र. R. नेपालको मौलिक संस्कृति : भीमसेन. DMC J. 2022, 7, 42-47.