जोशी Joshi राजनलाल Rajanlal. “नेपालको मौलिक संस्कृति : भीमसेन”. DMC Journal 7, no. 6 (July 1, 2022): 42–47. Accessed July 18, 2024. https://www.nepjol.info/index.php/dmcj/article/view/57686.