[1]
न्यौपाने द. ., “नेपाली भाषाका क्रियापदहरूको रूपविश्लेषण”, Dristikon, vol. 11, no. 1, pp. 233–248, Aug. 2021.