न्यौपाने द. . “नेपाली भाषाका क्रियापदहरूको रूपविश्लेषण”. Dristikon: A Multidisciplinary Journal, vol. 11, no. 1, Aug. 2021, pp. 233-48, doi:10.3126/dristikon.v11i1.39166.