न्यौपाने दीपकप्रसाद. “नेपाली भाषाका क्रियापदहरूको रूपविश्लेषण”. Dristikon: A Multidisciplinary Journal 11, no. 1 (August 17, 2021): 233–248. Accessed July 6, 2022. https://www.nepjol.info/index.php/dristikon/article/view/39166.