1.
न्यौपाने द. नेपाली भाषाका क्रियापदहरूको रूपविश्लेषण. Dristikon [Internet]. 2021 Aug. 17 [cited 2022 Jul. 6];11(1):233-48. Available from: https://www.nepjol.info/index.php/dristikon/article/view/39166