(1)
Mishra, V. P. विराटनगरको बस्ती विकासको इतिहास. Hist. J. 2023, 14, 178-187.