[1]
V. P. Mishra, “विराटनगरको बस्ती विकासको इतिहास”, Hist. J., vol. 14, no. 2, pp. 178–187, Oct. 2023.