(1)
घिमिरे Ghimire द. D. पाठ्यक्रम निर्दिष्ट भाषिक सिप सन्तुलनका दृष्टिले कक्षा नौ को ‘नेपाली’ मा प्रयुक्त नमुना अभ्यास. Interdis. Iss. Educ. 2023, 1, 37-48.