घिमिरे Ghimire दिनेश Dinesh. 2023. “पाठ्यक्रम निर्दिष्ट भाषिक सिप सन्तुलनका दृष्टिले कक्षा नौ को ‘नेपाली’ मा प्रयुक्त नमुना अभ्यास”. Interdisciplinary Issues in Education 1 (1):37-48. https://doi.org/10.3126/iie.v1i1.58805.