घिमिरे Ghimire द. D. (2023) “पाठ्यक्रम निर्दिष्ट भाषिक सिप सन्तुलनका दृष्टिले कक्षा नौ को ‘नेपाली’ मा प्रयुक्त नमुना अभ्यास”, Interdisciplinary Issues in Education, 1(1), pp. 37–48. doi: 10.3126/iie.v1i1.58805.