घिमिरे Ghimire द. D. “पाठ्यक्रम निर्दिष्ट भाषिक सिप सन्तुलनका दृष्टिले कक्षा नौ को ‘नेपाली’ मा प्रयुक्त नमुना अभ्यास”. Interdisciplinary Issues in Education, vol. 1, no. 1, Sept. 2023, pp. 37-48, doi:10.3126/iie.v1i1.58805.