घिमिरे Ghimire दिनेश Dinesh. “पाठ्यक्रम निर्दिष्ट भाषिक सिप सन्तुलनका दृष्टिले कक्षा नौ को ‘नेपाली’ मा प्रयुक्त नमुना अभ्यास”. Interdisciplinary Issues in Education 1, no. 1 (September 26, 2023): 37–48. Accessed July 14, 2024. https://www.nepjol.info/index.php/iie/article/view/58805.