1.
घिमिरे Ghimire दD. पाठ्यक्रम निर्दिष्ट भाषिक सिप सन्तुलनका दृष्टिले कक्षा नौ को ‘नेपाली’ मा प्रयुक्त नमुना अभ्यास. Interdis. Iss. Educ. [Internet]. 2023 Sep. 26 [cited 2024 Jul. 17];1(1):37-48. Available from: https://www.nepjol.info/index.php/iie/article/view/58805