(1)
उपाध्याय Upadhyaya म. M. ‘मधुमालतीको कथा’ कथामा समाख्यानशास्त्र ’Madhumalatiko Katha’ Ma Samakhyanshastra. Interdisc. J. Mgt. Soc. Sci. 2020, 1, 190-199.