(1)
Upadhyaya, M. R. ‘अँध्यारामा बाँच्नेहरू’ एकाङ्कीको समाजशास्त्रीय अध्ययन. Interdisc. J. Mgt. Soc. Sci. 2021, 2, 245-254.