Upadhyaya, M. R. (2021). ‘अँध्यारामा बाँच्नेहरू’ एकाङ्कीको समाजशास्त्रीय अध्ययन. Interdisciplinary Journal of Management and Social Sciences, 2(1), 245–254. https://doi.org/10.3126/ijmss.v2i1.36763