Upadhyaya, Mukta Raj. 2021. “‘अँध्यारामा बाँच्नेहरू’ एकाङ्कीको समाजशास्त्रीय अध्ययन”. Interdisciplinary Journal of Management and Social Sciences 2 (1):245-54. https://doi.org/10.3126/ijmss.v2i1.36763.