Upadhyaya, M. R. (2021) “‘अँध्यारामा बाँच्नेहरू’ एकाङ्कीको समाजशास्त्रीय अध्ययन”, Interdisciplinary Journal of Management and Social Sciences, 2(1), pp. 245–254. doi: 10.3126/ijmss.v2i1.36763.