[1]
उपाध्याय Upadhyaya म. M., “‘मधुमालतीको कथा’ कथामा समाख्यानशास्त्र ’Madhumalatiko Katha’ Ma Samakhyanshastra”, Interdisc. J. Mgt. Soc. Sci., vol. 1, no. 1, pp. 190–199, Oct. 2020.