[1]
M. R. Upadhyaya, “‘अँध्यारामा बाँच्नेहरू’ एकाङ्कीको समाजशास्त्रीय अध्ययन”, Interdisc. J. Mgt. Soc. Sci., vol. 2, no. 1, pp. 245–254, Apr. 2021.