Upadhyaya, M. R. “‘अँध्यारामा बाँच्नेहरू’ एकाङ्कीको समाजशास्त्रीय अध्ययन”. Interdisciplinary Journal of Management and Social Sciences, vol. 2, no. 1, Apr. 2021, pp. 245-54, doi:10.3126/ijmss.v2i1.36763.