1.
Upadhyaya MR. ‘अँध्यारामा बाँच्नेहरू’ एकाङ्कीको समाजशास्त्रीय अध्ययन. Interdisc. J. Mgt. Soc. Sci. [Internet]. 2021 Apr. 29 [cited 2021 Dec. 5];2(1):245-54. Available from: https://www.nepjol.info/index.php/ijmss/article/view/36763