[1]
गोपालबहादुर श्रेष्ठ 2021. नेपालका विद्यालयमामातृभाषामा सिकाइको स्थिति. Interdisciplinary Research in Education. 6, 2 (Dec. 2021), 117–132. DOI:https://doi.org/10.3126/ire.v6i2.43544.