(1)
गोपालबहादुर श्रेष्ठ. नेपालका विद्यालयमामातृभाषामा सिकाइको स्थिति. Interdisc. Res. Educ. 2021, 6, 117-132.