गोपालबहादुर श्रेष्ठ. (2021). नेपालका विद्यालयमामातृभाषामा सिकाइको स्थिति. Interdisciplinary Research in Education, 6(2), 117–132. https://doi.org/10.3126/ire.v6i2.43544