गोपालबहादुर श्रेष्ठ. नेपालका विद्यालयमामातृभाषामा सिकाइको स्थिति. Interdisciplinary Research in Education, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 117–132, 2021. DOI: 10.3126/ire.v6i2.43544. Disponível em: https://www.nepjol.info/index.php/ire/article/view/43544. Acesso em: 5 jun. 2023.