गोपालबहादुर श्रेष्ठ. 2021. “नेपालका विद्यालयमामातृभाषामा सिकाइको स्थिति”. Interdisciplinary Research in Education 6 (2):117-32. https://doi.org/10.3126/ire.v6i2.43544.