गोपालबहादुर श्रेष्ठ (2021) “नेपालका विद्यालयमामातृभाषामा सिकाइको स्थिति”, Interdisciplinary Research in Education, 6(2), pp. 117–132. doi: 10.3126/ire.v6i2.43544.