[1]
गोपालबहादुर श्रेष्ठ, “नेपालका विद्यालयमामातृभाषामा सिकाइको स्थिति”, Interdisc. Res. Educ., vol. 6, no. 2, pp. 117–132, Dec. 2021.