गोपालबहादुर श्रेष्ठ. “नेपालका विद्यालयमामातृभाषामा सिकाइको स्थिति”. Interdisciplinary Research in Education, vol. 6, no. 2, Dec. 2021, pp. 117-32, doi:10.3126/ire.v6i2.43544.