गोपालबहादुर श्रेष्ठ. “नेपालका विद्यालयमामातृभाषामा सिकाइको स्थिति”. Interdisciplinary Research in Education 6, no. 2 (December 31, 2021): 117–132. Accessed June 10, 2023. https://www.nepjol.info/index.php/ire/article/view/43544.